ਰਾਵਣ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ

66

ਰਾਵਣ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਦਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ

ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਰਾਵਣ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ

ਰਾਵਣਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਘੱਟ ਆਰਡਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਪਈ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ