ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੱਖ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ – ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

28

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੱਖ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ – ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ