ਸੁਣੋ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਭੱਜੀ

14

ਸੁਣੋ ਬੋਲੀ ਤੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਚ ਕੀ ਬੋਲੇ ਭੱਜੀ