ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ ਹਿੰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ

18

ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ ਹਿੰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ