ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਆਓ

38

ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਆਓ