ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਆਓ

48

ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਆਓ