ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਇੰਟਰਵਊ

18

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਇੰਟਰਵਊ
ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ – ਡਾ. ਕਮਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ
ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ
ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਘਰ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ