19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਸ਼ੰਗਰੀਲਾ ‘ਚ ਲਗੇਗੀ “ਵੁਮੇਨਿਆ” ਵੈੱਡਿੰਗ ਤੇ ਲਾਇਫ ਸਟਾਇਲ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ

41

19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਸ਼ੰਗਰੀਲਾ ‘ਚ ਲਗੇਗੀ “ਵੁਮੇਨਿਆ” ਵੈੱਡਿੰਗ ਤੇ ਲਾਇਫ ਸਟਾਇਲ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ