ਸ਼ੋਂਕ ਤੇ ਫੁਕਰਾਪੰਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਗਲੇ ਨੋਜਵਾਨ ਦੇ 11 ਸਾਲ

42
ਸ਼ੋਂਕ ਤੇ ਫੁਕਰਾਪੰਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਗਲੇ ਨੋਜਵਾਨ ਦੇ 11 ਸਾਲ
ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਵਲੋਂ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ