ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ 5 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

11

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ 5 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਹੁੱਕੇ ਤੇ ਈ ਸਿਗਰੇਟ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ

ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ