ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ

118

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ

Order Books Stationeryr Delviery-page-001