ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

67

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

 

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

For buses and tempos:-

http://covidwbgov.co.in/GROUPENTRY/aspx/signin.aspx

For cars and small vehicles:-

http://covidwbgov.in/entry/aspx/signin.aspx

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

Apply online to get entry pass from Punjab to Bangal

पंजाब से बंगाल में प्रवेश पास के लिए आवेदन करने के लिए, ऊपर दिए गए ऑनलाइन लिंक पर आवेदन करें