ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿੱਤੀ ਵਿਰਾਟ ਦੀ ਟੀਮ ਪਰ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁੱਟੀ ਮਹਿਫਲ

10

ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿੱਤੀ ਵਿਰਾਟ ਦੀ ਟੀਮ ਪਰ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁੱਟੀ ਮਹਿਫਲ