ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾਫ

3

ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾਫ