ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ‘ਚ ਬਾਊਂਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਊਂਸਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

5

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ‘ਚ ਬਾਊਂਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਊਂਸਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ