ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਿਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

2

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਿਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ