ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕੇ ਪੁਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, ਕੋਂਸਲਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

2

ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕੇ ਪੁਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, ਕੋਂਸਲਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼