ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ

3

ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ