ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਡਮ ਨੇ

    2

    ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਡਮ ਨੇ