ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਖਬਰ, ਡੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲਣ ਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!