ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਲੱਗੀਆ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ   ਜਲੰਧਰ (ਵੀਓਪੀ…

error: Content is protected !!