ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੱਜ (14 ਮਈ) ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ

ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅੱਜ (14 ਮਈ) ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!